Brede School 't Koggeschip, kath. basisschool

Abraham Kuyperplein 2, 1067 DE Amsterdam

(T): 020-5061980

(E): administratie@tkoggeschip.nl

(W): https://www.tkoggeschip.com

Directie:  Mevr. Jacqueline Wetter


De school

Brede School 't Koggeschip is met ongeveer 550 leerlingen de grootste school van onze stichting. De school is vanaf 1 maart 2006 gehuisvest in een fantastisch nieuw gebouw aan het Abraham Kuyperplein in Geuzenveld in het uiterste westen van Amsterdam. In het kader van de stedelijke vernieuwing is er inmiddels veel nieuwbouw in de oudere wijk Geuzenveld gerealiseerd

Uitgangspunten

't Koggeschip is een open, katholieke school. Wij zoeken met de kinderen naar wat ons samen bindt en zijn bereid een brug te slaan tussen de verschillende geloofsrichtingen. We leren de kinderen een bewuste bijdrage te leveren aan de opbouw van een verdraagzame samenleving.

Door een kindgericht en programmagericht onderwijs- en activiteitenaanbod werken wij aan het behalen van goede resultaten. Rust, betrokkenheid, zelfstandigheid en leren rekening te houden met elkaar zijn bij ons sleutelbegrippen.

Het onderwijs

Ons team is zeer vooruitstrevend en een eind op weg richting het realiseren van onderwijs op maat voor ieder kind. In de kleutergroepen wordt o.a. gewerkt vanuit de methode Ko Totaal Hierbij is veel aandacht voor spel- en taalontwikkeling, maar ook lees- en schrijfontwikkeling en zaken rondom rekenen en wiskunde komen aan de orde. Ook in de groepen 3 en 4 wordt veel met thema's gewerkt, maar deze worden gekoppeld aan de gebruikte methodes. Kinderen leren zelfstandig te werken en hun  werk te plannen.
Naast het reguliere lesprogramma besteden we in alle groepen aandacht aan kunst, cultuur en natuur. Kinderen maken kennis met muziek, drama, theater, musea en andere culturele activiteiten. Daarnaast hebben we in  ieder leerjaar een specifiek evenement dat gericht is op natuur- en milieu-educatie.
In groep 5 t/m 8 komen alle vakken aan de orde. 

De resultaten van ons onderwijs staan uitvoerig beschreven in de Schoolgids die u op school kunt ophalen.

Voor kinderen die om een of andere reden extra zorg nodig hebben, zijn extra leerkrachten en aparte ruimtes aanwezig. Een zorgteam coördineert deze vorm  van extra begeleiding. Een logopediste en een schoolmaatschappelijk werkende maken deel uit van dit zorgteam.

Voor de ouders hebben wij een Ouderkamer ingericht. Hier worden naast Taalthemacursussen en Opvoedcursussen tevens inloopochtenden en thema-avonden georganiseerd.

Peuterspeelzaal, Voorschool en Naschoolse Opvang

In ons gebouw hebben wij drie zogeheten Voorschoolgroepen. Hier kunnen peuters vanaf 2 1/2  jaar geplaatst worden. Hier wordt  als voorbereiding op de basisschool extra taalondersteuning verzorgd voor de kinderen die dat nodig hebben. Ook voor de ouders van deze kinderen is een ondersteunend aanbod aanwezig.Ook is in onze school de naschoolse opvang gehuisvest.

Ons team

Onze school kent een directeur:  Peter van der Spek en de adjunct-directeur: Joke van Maris.
Het team bestaat verder uit ruim 50 personen: groepsleerkrachten, interne begeleiders, een schoolmaatschappelijk werkende, vakleerkrachten gymnastiek en beeldende vorming,  onderwijsassistenten, lerarenondersteuners, conciërges, een logopediste en twee administratieve krachten. 

Meer informatie kunt u lezen op onze website www.tkoggeschip.nl.

U kunt altijd een afspraak maken wanneer u een keer langs wilt komen.