Onze missie, visie en kernwaarden


Stichting KBA Nw West is een echte Amsterdamse leer - en leefgemeenschap waarin de ontwikkeling van de kinderen centraal staat. Een (kleurrijke) gemeenschap waarin iedereen, ongeacht achtergrond, zich gehoord en gezien voelt: de kinderen, de ouders én de medewerkers. Een gemeenschap waar ruimte is voor iedere school om vanuit keuzevrijheid, zingeving en creativiteit zich te verbinden met de eigen buurt en invulling te geven aan optimaal onderwijs. 

Om een brede ontwikkelomgeving voor kinderen te kunnen bieden is het van belang dat onze scholen kunnen samenwerken met maatschappelijke partners binnen de sociale domeinen (armoede, jeugd, zorg, sport en wijken).  Wij willen dan ook dat onze scholen een nadrukkelijke (actieve) buurtfunctie hebben. Zo geven wij vorm aan onze visie en streven we ernaar om niet alleen aandacht te hebben voor de leeftijdsgroep die de basisschool bezoek maar willen we ook actief op zoek gaan naar partners in de voorschoolse- en naschoolse educatie. In onze optiek kan dat bijdragen aan de kansengelijkheid van onze Amsterdamse leerlingen en sluiten we nadrukkelijk aan bij de visie van de gemeente Amsterdam[1].

Pedagogische visie

Een kind ontwikkelt zich goed wanneer het zich geaccepteerd voelt in een ontwikkelingsgerichte omgeving, waarin een kind de basisbehoeften autonomie, competentie en relatie ervaart. Het kind weet dan vanuit vertrouwen en verantwoordelijkheid te handelen en om te gaan met zijn (grootstedelijke) omgeving.

Voor een doorgaande ontwikkelingslijn hierin is samenwerking en afstemming tussen alle betrokken partijen (kind, ouders, medewerkers en omgeving) essentieel.

De pedagogische relatie tussen kind en volwassene speelt een belangrijke rol in het creëren van een ontwikkelingsgerichte omgeving. Om deze pedagogische relatie vorm te kunnen geven hanteren we de volgende vier punten:

  • De leerkracht is zich bewust van zijn/haar rol in relatie tot het kind en ouder/verzorger en kan hierop reflecteren;
  • het kind wordt serieus genomen in al zijn mogelijkheden én beperkingen;
  • de leerkracht stelt grenzen door structuur in activiteit en ruimte te bieden en omgangsregels te bespreken en te onderhouden. Het kind, de ouders en de leerkracht gaan hier respectvol mee om en spreken elkaar hierop aan;
  • de leerkracht begeleidt en stimuleert de sociale interacties en samenwerking, die het kind met andere kinderen aangaat.

 Missie

 Persoonlijke groei stimuleren in de sociale context van Amsterdam,

zodat ieder kind boven zichzelf uitstijgt.

De hierboven geformuleerde filosofie heeft ons geïnspireerd en sluit aan  bij de visie van Stichting KBA Nw West. Het  geeft scholen ook de ruimte om vanuit onze pedagogische visie bij te dragen aan de ontwikkeling van de Amsterdamse kinderen die aan ons zijn toevertrouwd.

Kernwaarden

‘Vertrouwen, Verantwoordelijkheid en Betrokkenheid’

Onze kernwaarden liggen ten grondslag aan de relaties tussen onze medewerkers, onze kinderen, hun ouders/verzorgers en onze partners in de samenleving onderling en in relatie tot elkaar. Het zijn de verbindende factoren binnen Stichting KBA Nw West en geven richting aan wat we doen, wat we laten zien maar ook aan wat we niet doen.

Vertrouwen

De kernwaarde vertrouwen gaat over betrouwbaar en integer zijn. Naar jezelf en naar anderen. Door te werken vanuit de juiste intenties. En vanuit het geloof in je eigen goedheid en die van anderen. 

Vertrouwen is belangrijk in relatie met anderen. Van ouders krijgen we het vertrouwen en we geven vertrouwen aan kinderen met wie we werken. In vertrouwen ontwikkelen, leren, ontdekken en werken is wat iedereen graag doet. We bouwen daarmee aan zelfvertrouwen. Zo ontstaan gezonde samenwerkingen met aandacht voor de goede zaken.

Vertrouwen krijgen heeft ook nog een uitdagende kant. Ruimte krijgen om te experimenteren, te onderzoeken, met lef nieuwe dingen te ondernemen. Zo kijken wij ook naar onze scholen. Niet alle scholen binnen Stichting KBA Nw West ontwikkelen zich gelijk. Iedere school heeft binnen de kaders van de stichting de mogelijkheid om zich te ontwikkelen op de eigen manier. Wij vertrouwen er op dat de scholen het beste kunnen zien wat een leerling nodig heeft en dat dit vertrouwen helpt om de kwaliteit te verbeteren en nieuwe ontwikkelingen te stimuleren. Op voorhand geven wij vertrouwen aan onze medewerkers en kinderen.

Verantwoordelijkheid

De kernwaarde verantwoordelijkheid betekent voor KBA Nw West dat een ieder verantwoordelijk is voor het ‘eigen’ handelen én medeverantwoordelijkheid draagt voor het welbevinden van de ander: verantwoordelijk zijn is wederzijds en niet vrijblijvend. Met elkaar zijn we verantwoordelijk voor het realiseren van onze missie, visie en ambities. Samen werken we aan een goede balans van vasthouden en loslaten, van sturen en begeleiden. Met als doel een continue groei richting zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. De kinderen op onze scholen leren langzaam maar zeker hoe deze verantwoordelijkheid vormgegeven en voorgeleefd kan worden.

Betrokkenheid

De kernwaarde betrokkenheid gaat over oprechte interesse in en aandacht voor elkaars opvattingen en waarden. Betrokkenheid gaat ook over betrokken zijn en aansluiten bij de leefwereld, interesses, ervaringen van alle kinderen op de scholen  en de medewerkers werkzaam bij de stichting.

Stichting KBA Nw West vormt een gemeenschap waarin iedereen zich betrokken voelt bij de scholen. Deze betrokkenheid is een noodzakelijke basis voor het delen van kennis, vaardigheden en leerplezier.


[1] Zie beleidsbrief Onderwijsvisie 2019-2025. Vastgesteld door gemeenteraad Amsterdam op 13 maart 2019.