Informatiebeveiling en Privacy

Bij Stichting KBA Nw West gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. De gegevens die over leerlingen gaan, noemen we persoonsgegevens. Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van onze leerlingen, en voor de organisatie die daarvoor nodig is.

In het privacyreglement kunt u precies lezen wat voor onze scholen de doelen zijn voor de registratie van persoonsgegevens. De meeste gegevens ontvangen wij van ouders (zoals bij de inschrijving op onze school). Daarnaast registreren leraren en ondersteunend personeel van onze scholen gegevens over onze leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms worden er bijzondere persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig voor de juiste begeleiding van een leerling, zoals medische gegevens (denk aan dyslexie of ADHD).

.....Ouders hebben het recht om de gegevens van en over hun kind(eren) in te zien. Als gegevens niet kloppen, moet de informatie gecorrigeerd worden. Als gegevens die zijn opgeslagen niet meer relevant zijn voor de school, mag u vragen die specifieke gegevens te laten verwijderen. Voor vragen of het uitoefenen van uw rechten, kunt u contact opnemen met de leraar/lerares van uw kind, of met de schooldirecteur. lees verder

Informatiebeveiliging en Privacy (IBP) en gebruik digitale media.

zie Handboek/gedragscode

Inhoud. 

1.         Inleiding: 3

2.         Privacy in de wet: 3

2.1       Werken met persoonsgegevens: 5 vuistregels. 3

2.2       Aanwezige Stichting KBA Nw West beleidsdocumenten vanuit wettelijke kaders. 3

3.         Afspraken rond IBP en gebruik digitale media. 4

3.1       Algemene uitgangspunten: 4

3.2       Afspraken/gedragscode gebruik digitale media: 4

3.2.1    Gebruik apparaten en netwerk voorzieningen. 4

3.2.2    BringYourOwnDevice (BOYD): gebruik van eigen apparaten. 4

3.2.3    Gebruik e-mailgebruik. 5

3.2.4     Gebruik internet en Sociale Media. 5

3.2.5      Monitoring en controle. 6

3.3         Afspraken gegevensuitwisseling met andere instanties en scholen. 6

3.4         Afspraken apparaat gebruik en data opslag. 6

3.5         wachtwoordbeleid. 7

3.6         Afspraken bij datalekken. 7

3.7         Afspraken gebruik software en bewerkersovereenkomsten. 7

3.8        Rechten van de betrokkenen. 8

4.          Slotbepaling: 8

 


Privacyreglement op Stichtingsniveau

1. Aanhef

Dit reglement is voor stichting KBA Nw West, gevestigd te Laan van Kronenburg 14, 1183 AS  te Amstelveen.

 Dit reglement is voor al onze 7 basisscholen;

  • De Ark
  • Barbarschool
  • Elout
  • De Henricus
  • Fiep Westendorp
  • ’t Koggeschip
  • De Springplank

2. Definities

Persoonsgegevens

Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;

Alle gegevens die gaan over mensen en waaraan je een mens als individu kunt herkennen.

Verwerking van persoonsgegevens

Elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede :  lees meer