Jeroen Knigge directeur-bestuurder van St KBA Nw West

Per 1 november 2018 wordt Jeroen Knigge directeur-bestuurder van Stichting KBA Nw West benoemd. Met een unaniem positief besluit kiest de Raad van Toezicht van de stichting hiermee voor borging van de kwaliteit en continuïteit.

Jeroen Knigge (1955) vervulde vanaf 1 maart al de functie van bestuurder op interim-basis. Een periode van prettig samenwerken, mede gebaseerd op zijn ruime ervaring in het onderwijs. Het voorstel voor zijn benoeming ontving dan ook van zowel de schooldirecteuren en staf als van de medezeggenschapsraad een unaniem positief advies.    LEES VERDER.

Informatiebeveiliging en Privacy.

Bij Stichting KBA Nw West gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. De gegevens die over leerlingen gaan, noemen we persoonsgegevens. Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van onze leerlingen, en voor de organisatie die daarvoor nodig is.

In het privacyreglement kunt u precies lezen wat voor onze scholen de doelen zijn voor de registratie van persoonsgegevens.  

zie verder bij IBP hiernaast op de website.

De Henricus officieel heropend

Op 15 september 2017 openden Ronald Mauer, lid dagelijks bestuur Nieuw-West, en Aziz El Amiri, directeur, de spectaculair gerenoveerde Henricus.

Het gebouw uit de jaren vijftig voldeed niet meer aan de eisen van het huidige onderwijs. Het afgelopen jaar werkte aannemer Janssen de Jong hard aan het uitvoeren van het ontwerp van architectenbureau Berger Barnett.

Het is prachtig geworden. Een combinatie van monumentale en nieuwe elementen. De school zit nu in een modern, transparant gebouw dat past bij het geven van unitonderwijs.Het team werkt er enthousiast aan om in deze omgeving het unitonderwijs stap voor stap uit te bouwen. De Henricus kan weer jaren vooruit in dit gebouw met een geslaagde combinatie van oud en nieuw.

Barbaraschool blijft open !

PERSBERICHT   11 juli 2017:

Succesvolle samenwerking tussen bestuur, team, MR en ouders:

DE BARBARASCHOOL BLIJFT OPEN !

De unieke buurtschool aan het Eikenplein in Amsterdam-Oost zit in het oudste schoolgebouw van Amsterdam.

Eerder dreigden hoge onderhoudskosten het voorbestaan van de school in gevaar te brengen, terwijl het aantal leerlingen stijgt en ouders erg enthousiast zijn over de school.

De MR, de Stichting Vrienden van de Barbara en Stichting KBA Nw West sloegen de handen ineen om te onderzoeken of een alternatief onderhoudsplan haalbaar zou zijn. De afgelopen periode is druk gerekend en werd met architect Thomas Bernhardt hard gewerkt aan een alternatief plan dat wél betaalbaar is.

‘Met dit plan kan de Barbaraschool de toekomst in’, aldus schoolbestuurder Frank Merten, ‘Hiermee feliciteer ik het team, de leerlingen en de ouders van harte. Wat geweldig om dit goede nieuws zo vlak voor de zomervakantie bekend te kunnen maken!’ 

Stakingsactie op 27 juni jl.

Ook de KBA-scholen legden het werk een uur neer; Stichting KBA steunde de aktie 

Lerarentekort/ PO in Actie

Geachte ouders/verzorgers,

Er is in Nederland sprake van een lerarentekort. Dat heeft u misschien uit de media vernomen. Of u heeft het gemerkt op de school van uw kind(eren). Want ook op onze scholen komt het helaas regelmatig voor dat we bij ziekte van een leerkracht geen vervanger meer kunnen vinden. Soms voegen we dan klassen samen. Of directeuren vangen zelf groepen op en staan dus voor de klas. Of, in het uiterste geval, sturen we een groep naar huis. Dit is niet goed voor het onderwijs.

Deze situaties komen in het hele land voor en velen buigen zich over mogelijke oplossingen. Maar oplossingen zijn niet eenvoudig te vinden. Het is een kwestie van lange adem. In de eerste plaats zal het mooie beroep van leerkracht aantrekkelijker moeten worden. Dan zullen meer jonge mensen voor dit vak kiezen. Natuurlijk zijn ook zij-instromers uit andere beroepsgroepen welkom. Maar zij zullen zich eerst moeten bijscholen. Wellicht kunt u zelf voor de groep of wilt u zich omscholen. Misschien kent u iemand anders die dat wil. Neemt u dan gerust contact op met de directeur van de school van uw kind.                                In tussentijd doen we wat mogelijk is om het onderwijs door te laten gaan en kwaliteit te garanderen. Daarbij vraag ik uw begrip voor onrust en ongemak die het leerkrachtentekort kan veroorzaken.

Sinds enige weken is er in de media veel aandacht voor PO in Actie, een initiatief van een aantal leerkrachten. Po in Actie pleit voor een eerlijk salaris en vermindering van de hoge werkdruk in het onderwijs. Inmiddels heeft PO in Actie de steun van rond de 40.000 leerkrachten in het primair onderwijs. En van talloze schoolbesturen. Ook Stichting KBA Nw West steunt de actie van harte. Het is immers heel belangrijk dat meer mensen in het onderwijs willen gaan of blijven werken. Het gaat om de toekomst van uw kind(eren) en onze leerlingen. 

Vakbonden en de PO-Raad (besturenorganisatie) ondersteunen PO in Actie eveneens. En, als u wilt, kunt ook u iets doen. Kijk daarvoor op www.poinactie.nl en klik op de button ‘ouders’. Ik hoop van harte dat het geluid van PO in Actie doorklinkt aan de formatietafel in Den Haag en dat dit zal leiden tot maatregelen die goed zijn voor het onderwijs.

 Met vriendelijke groet, 

Frank Merten, directeur-bestuurder Stichting KBA Nw West. 

Op al onze scholen voeren we voortdurend veranderingen door om de kwaliteit van ons onderwijs verder te verbeteren.

In mei verscheen een boekje van het Breed Bestuurlijk Overleg Amsterdam. met hierin een aantal spraakmakende innovaties in het Amsterdamse basisonderwijs. Zowel De Ark als de St. Henricus worden genoemd:  de Ark met een  3D-printer-project ; het team van de St. Henricus met een nieuw onderwijsconcept en de grote renovatie van het schoolgebouw daarop aangepast.

U kunt de brochure   hier     openen.

WAT DENK JIJ ?

Zit het zo?

Vrijheid van meningsuiting is een kinderrecht. Maar mag je eigenlijk alles zeggen wat je wil of denkt? En als je niet zomaar alles mag zeggen, wanneer mag dat dan wel en wanneer niet?

Wij vroegen het leerlingen van groep 7 van basisschool de Elout in Amsterdam. 

werkbezoek aan de Springplank : GAAF !

Er is maar één woord voor..

Een stevig katholiek blok, dat was ooit het stuk tussen de Jan van Galenstraat, de A10, de Hoofdweg en de Erasmusgracht in West. Hier stonden een kerk, een broederhuis, een katholieke jongensschool en dito meisjesschool aan een bescheiden pleintje. Het broederhuis bestaat niet meer en in de kerk zal een grote binnenspeeltuin worden gemaakt. Maar de scholen hebben nog steeds die functie. Ze zijn samengevoegd en gemaakt tot hét rolmodel van het Amsterdamse onderwijs:  brede school de Springplank.

Samenwerking tussen Stichting KBA Nw West en Day a Week School Amsterdam

Vanaf medio 2015 werken scholen van Stichting KBA Nw West samen met de Amsterdamse Day a Week School. Belangrijkste drijfveer hiervoor is dat we onze al leerlingen op het onderwijs willen geven dat bij hen past.

Day a Week School Amsterdam biedt onderwijs aan cognitief talentvolle leerlingen die uitblinken qua leerprestaties en denkwijzen en die behoefte hebben aan nog meer uitdaging dan de basisschool hen kan bieden.

De leerlingen die deelnemen aan Day A Week komen één dag per week bijeen met leerlingen van verschillende scholen. Het lesmateriaal is vooral gericht op wiskunde en wetenschap, taal, filosofie en denkstrategieën. Hiernaast wordt aandacht geschonken aan de ontwikkeling van studievaardigheden. Ook zijn er activiteiten om de sociale vaardigheden en persoonlijke reflectie te versterken. De leerlingen worden via een speciale procedure uitgekozen, waarbij het om meer gaat dan het IQ.

Voor meer informatie kunt u terecht op http://www.dayaweekschool.nl/ 

Informatie Passend Onderwijs

Vanaf 1 augustus 2014 is de wetgeving over Passend onderwijs in heel Nederland van kracht. De wet gaat ervan uit dat alle kinderen recht hebben op goed onderwijs, ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben.

 Stedelijk uitgangspunt hierbij is:

“We bieden binnen Amsterdam goed en passend onderwijs aan alle leerlingen, aansluitend op hun mogelijkheden en behoeften. Waarbij indien nodig professionele onderwijsondersteuning en begeleiding voor leerlingen en leerkrachten beschikbaar is en deze hulp zo snel mogelijk, in zo licht mogelijke vorm, zo dicht mogelijk bij de thuissituatie en op de meest adequate wijze wordt aangeboden”

 Bestuurlijke samenwerking passend onderwijs

De schoolbesturen ASKO, AMOS, ABSA, KBA NwWest en El Amal hebben de handen ineen geslagen en hebben binnen de kaders van het Samenwerkingsverband, hun gezamenlijke uitgangspunten op passend onderwijs geformuleerd en hebben een steunpunt/adviesloket hiervoor ingericht, genaamd Lokaal PO. Twee adviseurs passend onderwijs en een projectleider werken van daaruit ondersteunend aan de 80 basisscholen van de vijf betrokken besturen. lees verder

Brede School Fiep Westendorp behaalt het Jump-in certificaat

Waarmee de 8 Amsterdamse doelen van gezonde scholen zijn bereikt

De Brede school Fiep Westendorp ontving het Jump-in certificaat voor het behalen van de acht Amsterdamse doelen voor gezonde scholen. Met het behalen van de deze doelen is de Brede school Fiep Westendorp 1 van de eerste scholen in Amsterdam die het scholenprogramma Jump-in succesvol afrondt. Jump-in is onderdeel van de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht.

Renovatie Barbaraschool wint Gulden Feniks 2015

 

De renovatie van de Barbaraschool in Amsterdam Oost is de winnaar van de Gulden Feniks 2015 in de categorie ‘Low Budget High Impact’. Het architectenbureau Network of Architects & Planners (NAP) ontving de Nationale Renovatieprijs woensdag 3 juni op de PROVADA in de Amsterdam RAI.

NRP Gulden Feniks, is dé prijs ter bevordering van en inspiratie voor duurzaam gebruik van de bestaande omgeving. Uit 111 inzendingen zijn 4 winnaars gekozen in de 4 categorieën: Gebiedstransformatie, Renovatie, Transformatie en Low Budget High Impact. De prijs voor dit laatste onderdeel werd uitgereikt door jurylid Pi de Bruijn.


“Volgens de jury is de Barbaraschool een ‘schoolvoorbeeld’ van hoe bevlogen ouders zich opwerpen om de onvervangbare kwaliteit van een buurt niet teloor te laten gaan. Slimme en mooie bouwkundige ingrepen die een verloederde school nieuw cachet geven en indirect de kwaliteit van onderwijs en aanzien verbeteren, dat zijn de noodzakelijke stappen om iets unieks te behouden. (…)

Als de jury de zaken op een rij zet, is de volgorde: energie bij ouders = overtuigingskracht (buurtschool moet blijven!) = samen dingen doen = samen klussen = aantonen dat het wel degelijk kan. Het leidt volgens de jury geen twijfel dat we het hier hebben over een navolgenswaardig voorbeeld van Low budget, High impact.”

Stedelijk Toelatingsbeleid

Als een kind 4 jaar is, kan het naar de basisschool. In Amsterdam zijn er regels en afspraken om kinderen hiervoor aan te melden en in te schrijven. Deze regels gelden voor kinderen die vanaf 1 juli 2011 zijn geboren.

Er zijn een aantal stappen die ouders moeten nemen om hun kind aan te melden en in te schrijven voor de basisschool. De volgende animatie geeft de stappen duidelijk weer (na een klik op een fiets):  http://player.vimeo.com/video/119965956

Het Stedelijk Toelatingsbeleid zorgt voor een transparante, eerlijke en gelijktijdige plaatsing van kinderen. U leest hier meer over op de website: http://www.amsterdam.nl/onderwijs-jeugd/basisonderwijs 

Werken in het onderwijs in Amsterdam motiveert en is aantrekkelijk

De Stichting KBA Nw West wil bewijzen dat het werken in het onderwijs in Amsterdam motiverend en aantrekkelijk kan zijn. De werkomstandigheden op onze scholen dienen zo optimaal mogelijk te zijn, zowel voor de leerlingen als ook voor het personeel en de ouders. Onze stichting bestaat al sinds 1956. Kleinschalig, een cultuur van hechte collegiale samenwerking, korte lijnen tussen bestuur en scholen. De stichting KBA staat voor Kwaliteit, Betrokkenheid, Ambitie. In ons Beleidsplan (zie elders op onze website) hebben wij deze missie nader beschreven.


Ons centrale doel: De scholen van de Stichting KBA Nw West zijn goede scholen. Kinderen zijn er graag en elk kind presteert er optimaal. Ouders zijn onze partners en in een goede samenwerking werken we aan de verdere ontwikkeling van ons onderwijs.