Vertrek Yvonne Schrijer

 Na 31 jaar bij de Stichting KBA Nw West te hebben gewerkt, heeft Yvonne Schrijer afscheid  genomen  als hoofd P&O.

 Wij bedanken haar zeer voor alle inzet en wensen Yvonne heel veel geluk in de toekomst.

 

 Mevrouw Gea Wester is intusen ad interim in dienst gekomen als beleidsmedewerker  personeelszaken en is te bereiken per email : PO@stkba.nl

Op al onze scholen voeren we voortdurend veranderingen door om de kwaliteit van ons onderwijs verder te verbeteren.

In mei verscheen een boekje van het Breed Bestuurlijk Overleg Amsterdam. met hierin een aantal spraakmakende innovaties in het Amsterdamse basisonderwijs. Zowel De Ark als de St. Henricus worden genoemd:  de Ark met een  3D-printer-project ; het team van de St. Henricus met een nieuw onderwijsconcept en de grote renovatie van het schoolgebouw daarop aangepast.

U kunt de brochure   hier     openen.

WAT DENK JIJ ?

Zit het zo?

Vrijheid van meningsuiting is een kinderrecht. Maar mag je eigenlijk alles zeggen wat je wil of denkt? En als je niet zomaar alles mag zeggen, wanneer mag dat dan wel en wanneer niet?

Wij vroegen het leerlingen van groep 7 van basisschool de Elout in Amsterdam. 

Eric ten Hulsen na werkbezoek aan de Springplank : GAAF !

Er is maar één woord voor..

Een stevig katholiek blok, dat was ooit het stuk tussen de Jan van Galenstraat, de A10, de Hoofdweg en de Erasmusgracht in West. Hier stonden een kerk, een broederhuis, een katholieke jongensschool en dito meisjesschool aan een bescheiden pleintje. Het broederhuis bestaat niet meer en in de kerk zal een grote binnenspeeltuin worden gemaakt. Maar de scholen hebben nog steeds die functie. Ze zijn samengevoegd en gemaakt tot hét rolmodel van het Amsterdamse onderwijs: katholieke brede school de Springplank.

Alles-in-1

Het alles-in-1-concept van de gemeente komt in deze school samen. Met voor- en vroegschoolse educatie, kinderopvang, buitenschoolse opvang en basisonderwijs, in een prachtig verbouwd pand. Er is een speciale taalklas voor migrantenkinderen die snel worden bijgeschoold om in te kunnen stromen in de groep die bij hun leeftijd past. Er is een taalklas voor vluchtelingenkinderen van de noodopvang aan de Marnixstraat. En er zijn kleine ondernemingen uit de stad die een plek vinden in het gebouw, zoals een zzp’er die messy play-dagen organiseert, waar kinderen lekker kunnen kliederen.

Tegen segregatie en achterstand

Ik was te gast bij de Springplank en kon met eigen ogen zien hoe het werkt. Hoe segregatie en achterstanden bij kinderen worden bestreden door de positieve wisselwerking tussen opvang, onderwijs en buitenschoolse activiteiten en door de doorlopende leerlijn van 0 tot 12 jaar. Dat is broodnodig om ieder kind in Amsterdam dezelfde kansen te geven. En niet alleen de kinderen hebben baat bij dit concept. Ook de school zelf bloeit ervan op. Leegloop maakt plaats voor groei, een eenzijdige populatie maakt plaats voor een gemengde groep kinderen. Ik was erg onder de indruk van wat de school, samen met Impuls en onze collega’s van Onderwijs, voor elkaar heeft gekregen. Een mooie bijkomstigheid is dat de Springplank beweging en gezonde voeding tot standaard ingrediënten van een schooldag maakt.

Stadse problemen

Het verhaal van deze school, gelegen in een wijk waar veel bewoners kampen met stadse problemen, ontwikkelachterstanden en gezondheidskwesties, is het verhaal van hoe je door goede samenwerking met een gezamenlijk doel een berg kan verzetten. De alles-in-1-school werkt alleen als docententeam, medewerkers van de maatschappelijke organisaties en de gemeente goed samenwerken. De directeur van de Springplank vertelde dat het klikt tussen hem en de gebiedsmanager van Impuls, waardoor samenwerken natuurlijk gaat. En dat de gemeente hem aan alle kanten goed ondersteunt.

Daar is maar een woord voor: gááf!

Eric ten Hulsen, stedelijk directeur cluster Sociaal Amsterdam

april 2016

Samenwerking tussen Stichting KBA Nw West en Day a Week School Amsterdam

Vanaf medio 2015 werken scholen van Stichting KBA Nw West samen met de Amsterdamse Day a Week School. Belangrijkste drijfveer hiervoor is dat we onze al leerlingen op het onderwijs willen geven dat bij hen past.

Day a Week School Amsterdam biedt onderwijs aan cognitief talentvolle leerlingen die uitblinken qua leerprestaties en denkwijzen en die behoefte hebben aan nog meer uitdaging dan de basisschool hen kan bieden.

De leerlingen die deelnemen aan Day A Week komen één dag per week bijeen met leerlingen van verschillende scholen. Het lesmateriaal is vooral gericht op wiskunde en wetenschap, taal, filosofie en denkstrategieën. Hiernaast wordt aandacht geschonken aan de ontwikkeling van studievaardigheden. Ook zijn er activiteiten om de sociale vaardigheden en persoonlijke reflectie te versterken. De leerlingen worden via een speciale procedure uitgekozen, waarbij het om meer gaat dan het IQ.

Voor meer informatie kunt u terecht op http://www.dayaweekschool.nl/ 

Informatie Passend Onderwijs

Vanaf 1 augustus 2014 is de wetgeving over Passend onderwijs in heel Nederland van kracht. De wet gaat ervan uit dat alle kinderen recht hebben op goed onderwijs, ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben.

 Stedelijk uitgangspunt hierbij is:

“We bieden binnen Amsterdam goed en passend onderwijs aan alle leerlingen, aansluitend op hun mogelijkheden en behoeften. Waarbij indien nodig professionele onderwijsondersteuning en begeleiding voor leerlingen en leerkrachten beschikbaar is en deze hulp zo snel mogelijk, in zo licht mogelijke vorm, zo dicht mogelijk bij de thuissituatie en op de meest adequate wijze wordt aangeboden”

 Bestuurlijke samenwerking passend onderwijs

De schoolbesturen ASKO, AMOS, ABSA, KBA NwWest en El Amal hebben de handen ineen geslagen en hebben binnen de kaders van het Samenwerkingsverband, hun gezamenlijke uitgangspunten op passend onderwijs geformuleerd en hebben een steunpunt/adviesloket hiervoor ingericht, genaamd Lokaal PO. Twee adviseurs passend onderwijs en een projectleider werken van daaruit ondersteunend aan de 80 basisscholen van de vijf betrokken besturen. lees verder

Brede School Fiep Westendorp behaalt het Jump-in certificaat

Waarmee de 8 Amsterdamse doelen van gezonde scholen zijn bereikt

26 juni 2015

De Brede school Fiep Westendorp ontving vrijdag het Jump-in certificaat voor het behalen van de acht Amsterdamse doelen voor gezonde scholen. Met het behalen van de deze doelen is de Brede school Fiep Westendorp 1 van de eerste scholen in Amsterdam die het scholenprogramma Jump-in succesvol afrondt. Jump-in is onderdeel van de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht.

Renovatie Barbaraschool wint Gulden Feniks 2015

 

De renovatie van de Barbaraschool in Amsterdam Oost is de winnaar van de Gulden Feniks 2015 in de categorie ‘Low Budget High Impact’. Het architectenbureau Network of Architects & Planners (NAP) ontving de Nationale Renovatieprijs woensdag 3 juni op de PROVADA in de Amsterdam RAI.

NRP Gulden Feniks, is dé prijs ter bevordering van en inspiratie voor duurzaam gebruik van de bestaande omgeving. Uit 111 inzendingen zijn 4 winnaars gekozen in de 4 categorieën: Gebiedstransformatie, Renovatie, Transformatie en Low Budget High Impact. De prijs voor dit laatste onderdeel werd uitgereikt door jurylid Pi de Bruijn.


“Volgens de jury is de Barbaraschool een ‘schoolvoorbeeld’ van hoe bevlogen ouders zich opwerpen om de onvervangbare kwaliteit van een buurt niet teloor te laten gaan. Slimme en mooie bouwkundige ingrepen die een verloederde school nieuw cachet geven en indirect de kwaliteit van onderwijs en aanzien verbeteren, dat zijn de noodzakelijke stappen om iets unieks te behouden. (…)

Als de jury de zaken op een rij zet, is de volgorde: energie bij ouders = overtuigingskracht (buurtschool moet blijven!) = samen dingen doen = samen klussen = aantonen dat het wel degelijk kan. Het leidt volgens de jury geen twijfel dat we het hier hebben over een navolgenswaardig voorbeeld van Low budget, High impact.”

Stedelijk Toelatingsbeleid

Als een kind 4 jaar is, kan het naar de basisschool. In Amsterdam zijn er regels en afspraken om kinderen hiervoor aan te melden en in te schrijven. Deze regels gelden voor kinderen die vanaf 1 juli 2011 zijn geboren.

Er zijn een aantal stappen die ouders moeten nemen om hun kind aan te melden en in te schrijven voor de basisschool. De volgende animatie geeft de stappen duidelijk weer (na een klik op een fiets):  http://player.vimeo.com/video/119965956

Het Stedelijk Toelatingsbeleid zorgt voor een transparante, eerlijke en gelijktijdige plaatsing van kinderen. U leest hier meer over op de website: http://www.amsterdam.nl/onderwijs-jeugd/basisonderwijs 

KBA-scholen scoren bovengemiddeld in tevredenheidsonderzoek

Eind 2014 vond een tevredenheidsonderzoek plaats op al onze scholen. De uitslag van dit soort onderzoek helpt ons bij het werken aan voortdurende verbetering van ons onderwijs.

 We bevroegen ook ouders op tal van onderdelen naar hun tevredenheid. Met bijna 50% was de respons van ouders hoog. De uitkomsten zijn daardoor representatief.  Zie verdere uitkomsten

’t Koggeschip krijgt prima Inspectierapport

In november 2014 bezocht de Onderwijsinspectie ’t Koggeschip om daar kwaliteitsonderzoek te doen. Zo’n onderzoek gebeurt over het algemeen eens in de vier jaar. 

  Uit het conceptrapport van dit onderzoek blijkt dat ook de Inspectie van mening is dat ’t Koggeschip een (heel) goede school is. Wat maar weinig gebeurt is het team van ’t Koggeschip gelukt: alle aandachtspunten (indicatoren) zijn minstens voldoende. Op de onderdelen ‘schoolklimaat’ en ‘taakgerichte werksfeer’ krijgt ‘t Koggeschip van de Inspectie zelfs de hoogst mogelijke waardering.

Nu wisten we zelf al wel dat ’t Koggeschip een uitstekende school is in het stadsdeel Nieuw West, maar hoe fijn is het als de Inspectie dat bevestigt?

Overigens hebben al onze scholen een zogenaamd basisarrangement van de Inspectie. Dat betekent dat u erop kunt vertrouwen dat het onderwijs op al onze scholen van prima kwaliteit is en dat uw kind zich er snel thuis voelt. Daar werken we dagelijks hard aan met goede, enthousiaste en gemotiveerde mensen en dat blijven we doen!

Werken in het onderwijs in Amsterdam motiveert en is aantrekkelijk

De Stichting KBA Nw West wil bewijzen dat het werken in het onderwijs in Amsterdam motiverend en aantrekkelijk kan zijn. De werkomstandigheden op onze scholen dienen zo optimaal mogelijk te zijn, zowel voor de leerlingen als ook voor het personeel en de ouders. Onze stichting bestaat al sinds 1956. Kleinschalig, een cultuur van hechte collegiale samenwerking, korte lijnen tussen bestuur en scholen. De stichting KBA staat voor Kwaliteit, Betrokkenheid, Ambitie. In ons Beleidsplan (zie elders op onze website) hebben wij deze missie nader beschreven.


Ons centrale doel: De scholen van de Stichting KBA Nw West zijn goede scholen. Kinderen zijn er graag en elk kind presteert er optimaal. Ouders zijn onze partners en in een goede samenwerking werken we aan de verdere ontwikkeling van ons onderwijs.